لطفا پیش از تکمیل فرم ثبت نام ، فرم قوانین و مقررات حضور در نمایشگاه را دانلود  و مطالعه بفرمایید و به هنگام مراجعه حضوری با مهر وامضاء مدیریت به همراه دیگر مدارک اعلامی به شرکت برگزار کننده تحویل نمایید.

فرم ثبت نام مشارکت کنندگان نمایشگاه ISF